Tạp chí Cộng sản số 914 ( 12-2018)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
1/Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
2/ Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3/Đảng bộ tỉnh Hà Giang xây dựng và thực hiện Bộ công cụ để nhận diện mức độ, chiều hướng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biều hiện " tự diễn biến" , " tự chuyển hóa " trong nội bộ.
4/Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng. 
Nghiên cứu -Trao đổi 
5/ Đánh giá chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay .
6/ Bảy mươi năm " Tuyên ngôn thế giới về quyền con người "- Giá trị thời đại và ý nghĩa  đối với Việt nam .
7/ Giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trước tác động từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương.
8/ Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ đức,đủ tài, đưa đất nước ta phát triển.nhanh và bền vững.
9/Nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế .
Thực tiễn - Kinh nghiệm   
10/Thúc đẩy liên kết vùng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam.
11/ An Giang xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
12/ Chính quyền phòng ngừa và xử lý" điểm nóng" hiện nay.
13/ Vĩnh Phúc : Phát triển công nghiệp làm nền tảng, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
14/ Xây dựng lực lượng công an thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ hội nhập quốc tế.
15/ Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động: Nhìn từ thực tiễn Hà Tĩnh.
16/ Bắc Ninh: Tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao .
Thế giới : Vấn đề- Sự kiện
17/ Những dấu ấn APEC 2017- một năm nhìn lại 
18/ Đôi nét về một số thể chế an ninh và tình hình an ninh tại châu Âu hiện nay.
19/ Chuyển động chính trị tại Bắc Phi- Trung Đông những năm qua.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí cộng sản , số 914 ( 12/2018)
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện