Tạp chí Cộng sản số 913 ( 11-2018)

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam.
Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực  phát triển quan trọng của nền kinh tế.
Về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
"Hai trọng tâm" và " Năm đột phá" trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Tạo điều kiện thuận lợi phát triển y tế ngoài công lập theo hình thức hợp tác công - tư 
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng  tham nhũng đất  đai hiện nay.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch vững mạnh về chính trị , tư tưởng, tổ chức và đạo đức .
Phú Yên thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch , vững mạnh .
Nghiên cứu- Trao đổi 
Bàn về vấn đề xét xử lưu động trong tình hình mới 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 
Điều hành chính sách tài chính - tiền tệ chặt chẽ nhằm ổn định nền kinh tế
Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh văn hóa và ứng phó của Việt nam
Thực tiển - kinh nghiệm 
Một số vấn đề đặt ra với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với 10 năm  thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác  thanh niên .
Bến Tre tăng tốc triển khai hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.
Thanh Hóa tạo đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế .
Sinh hoạt tư tưởng
" Sống giả " 
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương  và tác động của nó đối với địa- chính trị khu vực  châu Á - Thái Bình Dương.
Tác động của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với khu vực: Cơ hội và thách thức 
 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản VN
Từ khóa: 
táp chí , công sản , 913 ( 11-2018)