Tạp chí Cộng sản số 912 (10/2018)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng 
Nguyễn Phú Trọng-
 Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận , quyết định các báo cáo, đề án, các nghị quyết của Trung ương.
Nguyễn Phú Trọng - Phát huy tích cực, chủ động , sáng tạo của Công đoàn trong  chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới .
Vương Đình Huệ - Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội , thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước 
Bùi Văn Cường - Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục , xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thảo Xuân Sùng - Xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới .
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gằn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Hầu A Lềnh - Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay 
Nguyễn Đình Bắc - Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn mới 
Nghiên cứu - Trao đổi 
Chu văn Cấp -
Về Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong nền kinh tế thị trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
....
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
...
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện 
Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về  ASEAN năm 2018 và dấu ấn Việt Nam 
Trung quốc : nhìn lại quá trình 40 cải cách, mở cửa 
Ăn-gô la: Đối tác trọng điểm trong phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Châu Phi 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí cộng sản , số 912 ( 10/2018)
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện