Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 149 ( 5-2019)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Từ lời căn dặn về việc riêng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghĩ về việc tổ chức thực hiện hiện nay- qua thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Bác.
Diễn đàn - Đối thoại 
Phát huy bài học về xây dựng tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tiếp tục hướng công tác dân vận về cơ sở, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Quan điểm của V.I.Lê-nin về đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và sự vận dụng của Đảng ta trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra.
Phát triển mô hình liên kết nhằm phát triển bền vững nông sản hàng hóa trong nền kinh tế thị trường hiện đại.
Kinh nghiệm từ cở sở
Tỉnh Điện Biên: Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh.
Tỉnh Bắc Giang: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong vận động nhân dân xây dựng xây dựng nông thôn mới .
Chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Công tác vận động tín đồ đạo Tin Lành trên địa bàn Tây Nguyên hiên nay.
Lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lich làng nghề ở Tây nguyên.
Tăng cường phối hợp đa ngành trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Thực thi chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Để công tác giảm nghèo ở tỉnh An Giang thật sự bền vững.
Nâng cao hiệu quả các chường trình phát thanh, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân gian Tây Nguyên .
Nhìn ra thế giới 
Hội nhập kinh tế quốc tế của Nhật bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Cộng đồng người Việt Nam ở Lào gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Quan điểm và chính sách củaTrung Quốc trong ứng phó với an ninh phi truyền thống.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,chuyên đề cơ sở,149, 5-2019