Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 147(3/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Học tập , thực hành theo tác phẩm " Dân vận" của chủ tịch  Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay 
Diễn đàn - Đối thoại .
2.Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam.
3.Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
4.Thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với quyền lực nhà nước- một số vấn đề cần quan tâm.
5. Ngày hội đại đòan kết toàn dân tộc: Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó" tình dân, nghĩa Đảng".
6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
7.Về xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 
Kinh nghiệm từ cơ sở
8. Tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế- xã hội  với tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
9. Để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh.
10. Một số vấn đề về thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc mước ta hiện nay.
11. Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - Nhìn từ góc độ pháp luật, chính sách.
12. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
13. Công tác dân vận tham gia vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi.
14. Sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp ở tỉnh KonTum- Kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra.
15. Phát huy giá trị tài nguyên bản địa cho phát triển bền vững nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long.
Chuyện làng, chuyện phố
16.Lạm nghĩ trọng dụng hiền tài
Nhìn ra thế giới 
17. Nền kinh tế Trung Quốc- 40 năm nhìn lại .
18. Ngoại giao Văn hóa của một số quốc gia Đông Bắc Á.
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 147(3-2019)