Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 146 ( 2- 2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.Đảng bộ thành phố Hải phòng học tập và làm thoe tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Diễn đàn - Đối thoại .
3.Năm 2019: Tầm nhìn- Sức mạnh- Khát vọng Việt Nam.
4.Nhận thức về đảng cầm quyền và thực hiện cầm quyền của Đảng ta.
5.Mô hình cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
6.Trách nhiệm của trí thức trước yêu cầu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước 
7. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh- thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới.
Kinh nghiệm từ cơ sở
8.Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
9.Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tự duy phát triển kinh tế ở tỉnh Cao Bằng.
10.Tỉnh Quãng Ninh: Đột phá cải cách hành chính là động lực phát triển kinh tế xã hội .
11. Một số bài học kinh nghiệm từ quá trình tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn biên giới của các quân khu.
12.Tăng cường đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt dộng hiệu lực, hiệu quả ở tỉnh Thanh Hóa.
13.Công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
14. Luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở tỉnh Quảng Ninh:Thực tiển và kinh nghiệm.
15. Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện  khâu đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
16. Một số kết quả đạt dược sau 20 năm thực hiện  Chương 135 và những vấn đề đặt ra.
Nhìn ra thế giới 
17.Hợp tác giáo dục- đào tạo: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Xin-ga-po. 
xem trực tếp :http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
tạp chí, công sản , chuyên dề , cơ sở, 146, 2-2019