Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 145 ( 1--2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Nhìn lại 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Phước.
Tiêu điểm : Chung quanh vấn đề kiểm soát quyền lực
3.Tăng cường kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị bảo đảm thực hiện tốt quyền lực của nhân dân
4.Nhận diện và hoàn chỉnh cơ chế kiểm soát việc trao, thực thi quyền lực ở nước ta hiện nay.
Diễn đàn - Đối thoại .
5. Biển đảo nước ta - Vấn đề bảo vệ chủ quyền và hội nhập - Từ góc nhìn nghề cá.
6.Bảo đảm thực hiện quyền con người trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam.
7.Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân.
Kinh nghiệm từ cơ sở
8. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng.
9.Thể chế liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
10.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và kiểm soát quyền lực nhà nước
11.Nghị quyết về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam - Nhìn từ thành phố cảng biển Đà Nẵng.
12.Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra.
13.Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc - thành tựu và giải pháp
14.Tỉnh An Giang xây dựng chuỗi liên kết từ giảm tình trạng bỏ học đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm
15.Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - Nhìn từ góc độ pháp luật, chính sách
16.Du lịch tỉnh Kon Tum trong hành trình phát triển
Nhìn ra thế giới 
17.Thế giới: Nhìn lại năm 2018 và triển vọng năm 2019
18.Về tính chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của các địa phương
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
tạp chí, công sản , chuyên dề , cơ sở, 145, 1-2019