Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 141 ( 9-2018)

Học tập , làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cu-Ba Phi-đen Ca -Xtơ -Rô : Hành trình tới những vùng khói  lửa của miền Nam Việt Nam .
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1973- năm bản lề  của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Vì nền độc lập dân tộc vô giá , vì chủ nghĩa xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thiêng liêng, Đảng cộng sản Việt Nam cùng dân tộc Việt Nam hội nhập quốc tế , phát triển mạnh mẽ và bền vững .
Tiêu điểm : Xây dựng, quảng bá , bảo vệ thương hiệu nhằm phát triển hàng nông sản Việt Nam .
Xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế .
Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông-lâm- thủy sản .
Diễn đàn đối thoại 
Thu hút , tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay : Thực trạng và giải pháp 
Từ "Lời kêu gọi thi đua ái quốc " của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay 
" Đối với địch phải cương quyết khôn khéo" - một phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân .
Kinh nghiệm từ cơ sở 
Đổi mới mô hình , nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội .
Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ .
....
Nhìn ra thế giới 
....

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
tạp chí cộng sản chuyên dề cơ sở, 141