Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 138 ( 6-2018)

Kỷ niệm 70 năm ngày thi đua Ái Quốc, thực hiện nghị quyết của Đảng
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Tác giả Trần Đại Quang.
Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ , công bằng xã hội -Tác giả Vương Đình Huệ .
Học tập và Làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn đảng 
Sức mạnh và bài học rút ra từ " lời kêu gọi thi đua ái  quốc " của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tác giả Trần Thị Minh Tuyết .
......

 

 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Từ khóa: 
Tạp chí cộng sản chuyên đề cơ sở
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện