Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 137 ( 5-2018)

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành  Trung ương Đảng khóa XII
Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, đáp lại xứng đáng sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.
Kỉ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2018)
Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay
Học tập theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn đảng 
Hồ Chí Minh - Biểu tượng nền độc lập của dân tộc Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tiêu điểm :Thực hiện các chính sách an sinh xã hội , không ngừng nâng cao đời sống nhân dân 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
Cải cách chính sách tiền lương nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Diễn đàn - Đối thoại 
Giá trị thời đại Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vai trò của Nhà nước trong phát triển y tế cơ sở ở nước ta hiện nay
Điểm nhấn và định hướng đổi mới chính sách tiền lương
Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội toàn dân
Nội dung, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm từ cơ sở
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một nhu cầu tất yếu
Đảng bộ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh Lào Cai tích cực và chủ động trong hoạt động đối ngoại
Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Lạng Sơn
Những giải pháp nâng cao thương hiệu báo chí tại Việt Nam
Nhìn ra thế giới
Cộng đồng gắn kết, hướng tới tương lai vì lợi ích tất cả các bên

 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1
Từ khóa: 
tạp chí cộng sản chuyên đề cơ sở
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện