Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung sách 
Nhân kỉ niệm những sự kiện chính trị trọng đại năm 2002 và những năm tiếp theo, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành cuốn " Sự nghiệp, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh".  Nội dung sách bao gồm những tác phẩm đã xuất bản:
1. Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
3.Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự.
4. Một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân dội về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
5. Thế giới ca ngợi sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Những nội dung trên trong sách giới thiệu một cách hệ thống sự nghiệp- tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh- lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và nhân dân ta, chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà chiến lược thiên tài của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản quý báu có ý nghĩa dân tộc và quốc tế to lớn.

Tác giả: 
Tổ chức công trình xuất bản: Đại tá : PGS.TS. Trịnh Vương Hồng- TS Phạm gia Đức- Lê Văn Thái - Nguyễn Huy Toàn - Phạm Quang Định- Lê Hải Triều.
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Sự nghiệp, tư tưởng quân sự, Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
03
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
543 trang - Khổ 19 x 27cm
Giá: 
280.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
50601

Tài liệu khác

Trang