Sinh học phân tử

Giới thiệu chung :
Sách của TS G.Barroso, Giáo sư sinh học tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh  năm 1986- 1987,  sách in 2 thứ tiếng:
Phần tiếng Việt từ trang 1 đến trang 144;
Phần tiếng Pháp từ trang 145 đến trang 276.
Phần 1  : Cơ sở lý thuyết về, quan sát kính hiển vi, các thành phần hóa học và cấu trúc kỹ nghệ di truyền, sao chép, cơ chế dịch mã các điều hòa hoạt động của gen Phần 2 :  Bài bài tập.

Tác giả: 
G.Barroso Tiến sĩ khoa học , GS sinh học
Năm xuất bản: 
1988
Từ khóa: 
Sinh học, phân tử
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
283 trang - khổ 15 x 21,5
Giá: 
2.300 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
299/VL-05-2119