Sách Di truyền học và cơ sở chọn giống

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 23 chương :
Chương 1: Thành phần tế bào học và cấu tạo tế bào.
Chương 2: Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính.
Chương 3:Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản hữu tính.
Chương 4 :Phương pháp lai trong di truyền và học thuyết Mendel.
Chương 5: Tương tác giữa các nhân tố di truyền
Chương 6: Sự định khu gen trong  nhiễm sắc thể.
Chương 7: Đa bội và lệch bội.
Chương 8: Di truyền giới tính.
Chương 9: Đột biến
Chương 10:Đột biến
Chương 11:Di truyền ngoài nhân
Chương 12:Lai xa
Chương 13:Di truyền quần thể
Chương 14:Vi sinh vật là đối tượng nghiên cứu di truyền
Chương 15:Di truyền sinh hóa và cấu trúc gen
Chương 16:Mã axit nuclêic
Chương 17: Di truyền học và sự phát sinh cá thể
Chương 18:Khái niệm cơ bản về chọn giống.
Chương 19:Chọn giống cây tự thụ phấn chéo
Chương 20:Chọn giống cây sinh  sản dinh dưỡng
Chương 21: Chọn giống cây sinh sản sinh dưỡng
Chương 22: Chọn giống động vật
Chương 23: Chọn  giống vi sinh vật

Tác giả: 
Đ.Ph.Pêtrôp- Dịch từ tiếng Nga: Nguyễn thị Thuận- Nguyễn Mộng Hùng.
Năm xuất bản: 
1984
Từ khóa: 
Sách, Di truyền học, cơ sở chọn giống.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
448 trang - Khổ 14.5 x 21.5
Giá: 
20.000đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
406/ VV-05/2450