Quản lý và Kỹ thuật quản lý

Trình bày đơn giản những nguyên  tắc và kỹ thuật hay được dùng đến nhiều nhất  trong công tác lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung sách gồm 3 phần 
Phần 1: Khoa học quản lý gồm 3 chương
Chương 1: Khoa học quản lý, lãnh đạo , quản lý
Chương 2 : Tổ chức và cơ cấu 
Chương 3 : Những nguyên tắc thực hiện khoa học quản lý 
Phần 2: Kỹ thuật quản lý 
Chương 4 : Các kỹ thuật cơ bản 
Chương 5 : Kế hoạch hóa
Chương 6  : Ngân sách 
Phần 3Kiểm tra
Chương 7 : Kiểm tra 
Chương 8 : Thăng bằng và động lực của doanh nghiệp

Tác giả: 
Thomas J. Robbins - Wayne D.Morrison - dịch giả Nguyễn Hữu Tâm
Năm xuất bản: 
1999
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
348 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Giá: 
30.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599.01

Tài liệu khác

Trang