Protein cơ sở của sự sống , tập 2

Tác giả: 
Lê Doãn Diên - Lê Huy Thụy- Mỹ Xuyên
Năm xuất bản: 
1979
Từ khóa: 
Protein, cơ sở,sự sống , tập 2
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
209 trang - Khổ 13 x 19cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
106/VV-05- 1808