Những nhân tố mới về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong công cuộc đổi mới , tập I

Nội dung :
Từ trang 3- trang 6:Lời giới thiệu sách,của Giáo sư Tiến sĩ  Phạm Tất Dong ,Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.
Từ trang 7 đến trang 26 :"Nâng cao nâng lực nội sinh về khoa học và công nghệ làm nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước" bài viết của Giáo sư ,Viện sĩ Đặng Hữu.Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương .
Từ trang 27 đến trang 243 : phân ra 3 chương
Chương 1: Vươn lên nắm vững công nghệ hiện đại, gắn nghiên cứu - triển khai với thực tiển sản xuất ở một số ngành và viện nghiên cứu .
Chương 2: Các cơ sở sản xuất ứng dụng kỹ thuật tiến bộ , đổi mới công nghệ , tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, từng bước vươn lên.
Chương 3: Ứng dụng công nghệ mới và kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa ngành nghề, từng bước thực hiện " Hiện đại hóa nông thôn " ở một số địa phương

Tác giả: 
Ban khoa giáoTrung ương- Nguyễn mạnh ( Biên tập )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1996
Từ khóa: 
nhân tố mới, Khoa học, Công nghệ, công cuộc, đổi mới , tập I
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
243 trang - Khổ 13 x 19cm
Giá: 
12.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/1119

Tài liệu khác

Trang