Những nhân tố mới về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong công cuộc đổi mới. Tập 1

Tác giả: 
Nguyễn Mạnh ( biên tập )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1996
Từ khóa: 
nhân tố mới, hoạt động, Khoa học, Công nghệ,công cuộc, đổi mới, Tập 1.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
03
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
244 trang - Khổ 13 x 19cm
Giá: 
12.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/VV-05-1119,2067,0070

Tài liệu khác

Trang