Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 8-2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Các yếu tố tác động đến vai trò của  báo chí trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra trong xây dựng quan hệ tinh thần dân tộc Việt Nam hiện nay.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách người đảng viên Cộng sản.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên- sự vượt trước về tư duy và hành động.
Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay.
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay.
Tiếp cận chiến lược trong truyền thông chính sách công ở Việt Nam- một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Báo chí tham gia chống tham nhũng trong buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã.
Thực tiễn- Kinh nghiệm
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng ở cấp cơ sở hiện nay.
Đảng lãnh đạo phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay.
Lựa chọn và công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.
Khai thác một số phương tiện truyền thông xã hội trong dạy học tiếng Anh.
Một số trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cải thiện sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền: Đề xuất từ thực tế.
Biến đổi đời sống chính trị- xã hội của người H'mông theo Đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc.

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận chính trị,truyền thông ,8-2019