Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 7-2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Một số vấn đề cấp thiết trong công tác tư tưởng ở nước ta hiện nay.
Toàn cầu hóa với phát triển bền vững.
Vai trò của báo chí trong tuyên truyền về Luật An ninh mạng.
Ứng xử đối với mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - giá trị cách mạng và ý nghĩa thời đại.
Kiên định bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin trước làn sóng chủ nghĩa dân túy.
Văn học Việt nam  đương đại với công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.
Thực tiễn- Kinh nghiệm
Sự biến đổi của báo chí truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Biểu hiện, hệ quả và gợi ý giải pháp.
Công nghệ phát thanh trong bối cảnh cạnh tranh của báo chí và mạng xã hội .
Vai trò của báo mạng điện tử trong định hướng dư luận xã hội ở Việt nam hiện nay.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền  hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại.
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho sinh viên ở Học Viện Báo chí và tuyên truyền.
Quan hệ tương tác giữa người dạy và người học trong phương thức đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học.
Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tại địa bàn tỉnh Sơn La  trong phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia hiện nay.
Thông tin- tư liệu 
Mô hình các khóa đào tạo trực tuyến tiếp cận mở quy mô lớn.
Nhân vật- Di sản
Chuông làng báo
: chuyện gì mà ầm ĩ thế 
Sự kiện - Bình luận 
Ảnh của bạn
Giới thiệu sách 
Thế giới trong lòng bàn tay
Đề tài khoa học
Mục lục tiếng Anh 

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận chính trị ,truyền thông, 7-2019