Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 5/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Giá trị văn hoá Việt Nam với việc  tạo lập và phát huy " quyển lực mềm" quốc gia trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời kỳ quá độ và việc nhận thức, giải quyết các mối quan hệ lớn ở Việt Nam hiện nay .
Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ  của Đảng và Nhà nước trong tác phẩm Di chúc.
" Vấn đề xây dựng con người " trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta.
" Mỗi cán bộ Đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng" theo di chúc của Hồ Chí Minh.
Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng , quét sạch chủ nghĩa cá nhân với việc phòng , chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.
Đạo đức nghề nghiệp báo chí - một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Thực tiễn- Kinh nghiệm 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - thực trạng và phương hướng, giải pháp .
Nâng cao hiệu quả  công tác đấu tranh phòng chống " tự diễn biến", " tự chuyển hoá" trên báo chí nước ta hiện nay .
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý báo chí đối ngoại  ở Việt Nam hiện nay .
Nâng cao năng lực truyền thông  cho công chúng thông qua tăng cường sự tham gia của công chúng vào quá trình truyền thông.
Thông tin trên báo chí về quyền cơ bản và an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động hiện nay.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho người cán bộ, đảng viên hiện nay.
Sự thống nhất biện chứng giữa phương pháp dạy học và phương pháp học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- lênin ở các trường đại học hiện nay.
Thông tin - tư liệu 
Chiến dịch Điện Biên Phủ- thắng lợi  của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  và  đoàn kết  quốc tế .
Nhân vật-Di sản 
Chuông làng Báo
Sự kiện - Bình luận
Ảnh của bạn
Giới thiệu sách
Thế giới trong lòng bàn tay
Hội thảo khoa học
Đề tài khoa học
Mục lục tiếng Anh 

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận chính trị,truyền thông ,5/2019