Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 4/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Đại thắng mùa Xuân 1975- thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quan hệ với các nước lớn hiện nay.
Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.
" Tư duy nhiệm kỳ"- đặc điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ở Việt Nam hiện nay.
Vai trò của việc học tập lý luận Mác- Lê nin đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên qua tác phẩm " Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh".
Báo chí với việc giám sát và kiểm soát quyền lực chính trị .
Thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước trên báo chí.
Vai trò của truyền thông trong chu trình chính sách.
Thực tiễn- Kinh nghiệm
Công tác phòng, chống tham nhũng- từ quyết tâm  chính trị đến hành động của Đảng, Nhà nước góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.
Bình luận ngắn- nhận diện và kinh nghiệm viết . 
Trách nhiệm xã hội của Facebook với cộng đồng.
Nhận diện vai trò của các phương tiện truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số  nước ta hiện nay.
Thực trạng tiếp cận với 10 điều quy định đạo đức nghề của sinh viên báo chí và một số khuyến nghị.
Tuyên Quang phấn đấu xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn .
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Giáo dục học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thông tin tư liệu 
Đọc sách trong thời đại truyền thông số ở Việt Nam.
Nhân vật - di sản 
Dân ca Quan họ- Di sản văn hóa  thế giới phi vật thể 
Chuông làng báo 
Giá trị ảo, căn bệnh thật.
Sự kiện - Bình luận 
Làm tốt công việc hàng ngày là nền tảng thi đua yêu nước .
Ảnh của bạn 
Ngày hội ngộ
Giới thiệu sách 
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí 
Thế giới trong lòng bàn tay 
Năm quốc gia sở hữu kho vàng dự trữ " khủng" nhất thế giới.
Scotland dạy học sinh hồi sức tim phổi để cứu người.
Singapore dựng tường chống tin giả.
Nhật Bản cho nổ tung tiểu hành tinh đề nghiên cứu sự sống. 
Hội thảo khoa học:
" Hệ thống lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin và các trường phái chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối và công bằng xã hội ".
" xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng".
"Truyền thông mới trong thời đại chuyển đổi mới" 
"Truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc "
Đề tài luận án tiến sĩ :
" Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường giai đoạn hiện nay"
" Tác động của nợ công đến an ninh kinh tế ở Việt Nam."
"Phong cách tản văn báo chí của Ngô Tất Tố"
" Thể loại phóng sự ảnh báo chí hiện đại ".

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận chính trị, truyền thông, 4/2019