Lịch sử Tài Chính tỉnh Vĩnh Long (1930- 2000)

Tên cuốn sách trên chính là đề tài nghiên cứu về  " Lịch sử Tài chính tỉnh Vĩnh Long (1930- 2000 ) của Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long thực hiện, ông Nguyễn Duy Hòa làm chủ nhiệm, đề tài đã được nghiệm thu và Nhà xuất bản thành sách năm 2004. 
Nội dung gồm :
Lời nói đầu 
Mở đầu :
Những điều kiện của hoạt động kinh tài ở Vĩnh Long
1. Vĩnh Long- Một Trung tâm phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Tiềm năng kinh tế tỉnh Vĩnh Long.
3. Dân cư, xã hội và tuyền thống yêu nước.
Chương một 
Tình hình hoạt động kinh tế tài chính ở Vĩnh Long trước cách mạng tháng tám 1945.
I. Vài nét về hoạt động  kinh tế- tài chính ở Vĩnh Long thời thuộc địa .
II. Tình hình hoạt động tài chính cách mạng ở Vĩnh Long thời kỳ 1930- 1945.
1. Sự ra đời tổ chức Đảng ở Vĩnh Long- Phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của quần chúng nhân dân từng bước phát triển .
2. Hoạt động tài chính Đảng ở Vĩnh Long và những đóng góp của nhân dân cho cách mạng thời kỳ 1930- 1945.
Chương hai 
Hoạt động Kinh tài ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống thực dân Pháp ( (1945-1954).
Chương ba
Hoạt động Kinh tài ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống Mỹ ( 1954- 1975).
Chương bốn 
Hoạt động Tài Chính ở Vĩnh Long thời kỳ 10 năm sau giải phóng (1975-1985)
Chương 5
Hoạt động Tài Chính của Vĩnh Long trong thời kỳ đổi mới ( giai đoạn 1986- 2000)
Tổng luận 
1.Nhìn lại chặn đường đã qua
2. Những bài học từ thực tiễn lịch sử

Tác giả: 
Nguyễn Duy Hòa ( chủ nhiệm để tài )- Phan Trọng Hợi ( Thư ký đề tài ) - TS Hà Minh Hồng- Lưu Văn Quyết - Hà Kim Phượng( Giáo viên lịch sử )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
Lịch sử Tài Chính, Vĩnh Long,1930- 2000
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
07 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
275 trang - Khổ 18 x 26 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
60102