Lịch sử Ngành Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long (1930- 2005)

Nội dung : gồm 4 chương
Chương một : Công tác tuyên huấn từ khi thành lập Đảng đến Cách mạng tháng tám giành chính quyền 1930- 1945.
Chương hai : Công tác tuyên huấn Vĩnh Long trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945- 1954.
Chương ba: Tuyên huấn Vĩnh Long trong 21 năm chống Mỹ cứu nước 1954-1975.
Chương bốn: Tuyên huấn Vĩnh Long giai đoạn 1954- 2005.
-Chuyên đề tóm lược hoạt động của các Tiểu ban.
- Tóm lược hoạt động Văn phòng Ban
-Những hình ảnh hoạt động của Văn phòng Ban.
- Tóm lược hoạt động Tiểu Ban huấn học- Trường Đảng.
- Những hình ảnh hoạt động của Tiểu Ban huấn học- Trường Đảng .
-Tóm lược hoạt động Tiều Ban tuyên truyền.
-Tóm lược hoạt động Tiểu ban thông tấn báo chí.
.....

Tác giả: 
Ban biên soạn - Biên tập : Trương Quang Phú(chủ biên) - Nguyễn Tuấn Kiệt - Nguyễn Thanh Hùng- Phạm Công Lộc- Nguyễn Chiến Thắng- Trần Thị Hạnh- Trần Thanh Sơn-...
Năm xuất bản: 
2009
Từ khóa: 
Lịch sử, Ngành, Tuyên giáo,Vĩnh Long, 1930- 2005.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
02 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
419 trang- khổ 19,5 x 26,5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
60101