Khoa học Xã hội và Nhân văn - Sở KH&CN Nghệ An số 5/2019

Sự kiện và vấn đề
Bác Hồ dặn Đảng ta là một Đảng cầm quyền.
Xây dựng nhân cách người Nghệ An cho các con trong gia đình Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan.
Trường Tiểu học Pháp- Việt tại Vinh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học.
Khoa học Xã hội Nhân văn và đời sống
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tubudd, câu chuyện của khởi nghiệp .
Trí thức khoa học xã hội và nhân văn  với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 
Khoa học Xã hội Nhân văn với học đường
Giải pháp dạy học tích hợp văn bản Tựa " Trích diễm thi tập​ " gắn liền  với việc giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.
Diễn đàn KHXH&NV
Biến đổi văn hóa trong gia đình cư dân vùng biển Cửa Lò qua chuyển đổi nghề nghiệp.
Phát triển du lịch biển bền vững  tại thị xã Cửa Lò Nghệ An.
Đất và Người Nghệ An 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ông Ngô Đình Diệm.
Thám hoa Phan Thúc Trực với quê hương xứ nghệ.
Thông tin - Tư liệu 
Nhiều sắc phong thời Lê được tìm thấy ở họ Hoàng Đăng.
Cửa sổ KHXH&NV
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Bài học từ nước Phần Lan
Tin KHXH&NV

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Từ khóa: 
Khoa học Xã hội , Nhân văn, Nghệ An , 5/2019