Khoa học và phát triển số 986 (số 28/2018)

Tin trong nước 
KH,CN và ĐMST là công cụ quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Thúc đẩy  năng lực phát triển đổi  mới sáng tạo tại Việt Nam.
Bộ KH&CN xếp thứ hai về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
...

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Báo Khoa học và Phát triển
Từ khóa: 
khoa học công nghệ