Khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 3-2020( 121)

Vấn đề và sự kiện 
1.Một số định hướng, chính sách  hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng đến tăng trưởng xanh.
2.Giải pháp định hướng tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch.
3. Đánh gia tốc động của biến đổi khí hậu nhiệt độ và lượng mưa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1990 - 2019.
4. Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
5. Thực trạng và giải  pháp phát triển  làng nghề tại địa phương.
Hoạt động Khoa học và công nghệ 
6. Lạc Dương phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
7. Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Đà Lạt .
8. Tin hoạt dộng KH&CN 
Giới thiệu đề tài - dự án 
9.Phân cấp nguy cơ rủi ro do hạn hán và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Khoa học và đời sống
10.Tác phẩm nghệ thuật  độc đáo được khắc tạc trên cặp ngà voi.

ISSN: 
1859-4301
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sờ KH&CN- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng
Từ khóa: 
Khoa học, công nghệ , Lâm Đồng,3,2020, 121.