Khoa học và công nghệ Bình Đinh số 05/2020

Những vấn đề chung
1.Cần quan tâm đầu tư để khoa học đi vào sản xuất,đời sống.
2. Phân lập chủng vi sinh Bacillus tại Bình Định.
3. Bình định phát huy lợi thế về sản xuất lúa giống.
4. 08 mô hình khoa học mới đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng tại trung tâm khám phá khoa học.
5. Sa bàn năng lượng tái tạo, mô hình giúp nhân dân hiểu thêm về vấn đề năng lượng.
Nghiên cứu- ứng dụng KHCN
6.Sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng cho tôm.
7. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định sau nghiệm thu.
8. Thực trạng và giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.
9. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học và Sinh học ) ờ trường THCS.
Khoa học xã hội nhân văn
10. Bảo tàng tỉnh Bình Định : Nâng cao sự tương tác và trải nghiệm cho người tham quan.
11. Thu hồi 20 triệu đồng một trường hợp hưởng chính sách nhân lực trình độ cao.
12. Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích hợp .
13. Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.
Tin internet
14. Thử nghiệm bước đầu thành công vaccine covid - 19 Việt Nam.

ISSN: 
1859-0047
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Từ khóa: 
Khoa học,công nghệ ,Bình Đinh ,05,2020