Góp phần quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận ( sách tham khảo )

Nội dung sách gồm 2 phần :
Phần thứ nhất: Quan điểm quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận

- Học thuyết  Mác-Lênin và thời cuộc
- Giá trị thời đại của những nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
-
Vai trò và tư duy lý luận trong nhận thức và vận dụng quy luật xã hội.
- Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học khi tiến hành đổi mới tư duy .
-Tư duy lý luận- hiện trạng và những vấn dề đặt ra.
- Xây dựng tư duy phê pháp trong nghiên cứu khoa học.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin lý luận nhiều chiều.
- Thống nhất giữa "cái tâm" và "cái lực" của người cán bộ lãnh đạo.
- Bệnh chủ quan duy ý chí- nguyên nhân và con đường khắc phục
- Yêu cầu cơ bản để nhận thức đúng và phát triển lý luận Mác- Lênin trong giai đọan hiện nay.
- Tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận.
Phần thứ hai : Nguyên tắc và yêu cầu của quản lý  hoạt động nghiên cứu lý luận
-
Nguyên tắc xây dựng cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin ở nước ta
-Quản lý khoa học lý luận Mác -Lê nin- những nhân tố chủ yếu đảm bảo hiệu quả và chất lượng
- Thực trạng và giải pháp quản lý khoa học lý luận Mác- lênin
- Suy nghĩ vể đổi mới phương thức đào tạo và giáo dục lý luận  Mác- Lênin ở trường đảng.
-Suy nghĩ vể đổi mới phương thức đào tạo và giáo dục lý luận  Mác- Lênin trong những năm tới.
- Đánh giá đúng giá trị  kết quả nghiên cứu đề tài khoa học.
- Đặc thù của quản lý để tài khoa học thuộc lĩnh vực lý luận -chính trị
- Thử đưa ra những căn cứ để đánh giá tiềm lực khoa học.
- Công tác quản lý khoa học trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước.
- Đặc điểm điểm lao động của người trí thức ngày nay- suy nghĩ về vấn đề quản lý  khoa học
- Hoạt động quản lý khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm đổi mới.
- Xây dựng và phát huy tiềm năng khoa học của đội ngũ- cán bộ khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

Tác giả: 
PGS,TS. Trần Xuân Sâm
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Góp phần, quản lý, hoạt động, nghiên cứu, lý luận, sách, tham khảo. )
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
303 trang- Khổ 13 x 19cm
Giá: 
26.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
506/VV-05-102