Dự án : Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên huyện Trà Ôn và công đồng dân cư tại 3 xã thuộc huyện Trà Ôn

Nội dung tài liệu truyền thông bảo tồn đa dạng sinh học nầy bao gồm : 
Tài liệu 1 : Đa dạng sinh học là gì ? tại sao chúng ta cần phải bảo tồn đa dạng sinh học .
I. Khái niệm đa dạng sinh học  

   1.1.  Đa dạng gen 
   1.2.  Đa dạng loài 
   1.3.  Đa dạng hệ sinh thái 
II. Vai trò và ý nghĩa của đa dạng sinh học ( ĐDSH ) 
   
1.1. Giá trị trị trực tiếp 
    1.2. Giá trị gián tiếp 
Tài liệu 2 : Thực trạng  ĐDSH tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn 
I. Hiện trạng ĐDSH tỉnh Vĩnh Long 
   
1.1.  Hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên 
    1.2.  Hiện trạng đa dạng động thực vật tỉnh Vĩnh Long
II. Hiện trạng đa dạng huyện Trà ôn 
Tài liệu 3: Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên huyện Trà ôn và cộng đồng dân cư tại 3 xã thuộc huyện Trà Ôn 
I. Giới thiệu về quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Vĩnh Long

    1.1  Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu quy hoạch 
    1.2. Tầm nhìn  quy hoạch  bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030
    1.3.  Phương án quy hoạch 
    1.4.  Các giải pháp thực hiện quy hoạch 
    1.5.  Dự án ưu tiên thực hiện quy hoạch 
II. Giới thiệu đối tượng quy hoạch trên huyện Trà Ôn 
   
2.1.  Quy hoạch bảo vệ cảnh quan và phát triển bền vững hệ sinh thái cù lao
    2.2.  Quy hoạch hàng lang ĐDSH sông Hậu 
    2.3.  Quy hoạch khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh sông Hậu 
    2.4. Quy hoạch cơ sở bảo tồn chim Vạc ở xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn 
Tài liệu 4: Nguyên nhân gây suy giảm ĐDSH, ô nhiễm môi trường và các giải pháp giảm thiểu suy giảm, ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Trà ôn .
I. Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học 
   
1.1.  Phân mảnh và mất nơi cư trú
   1.2.  Khai thác quá mức
II.Suy giảm ĐDSH tại huyện Trà Ôn 
 
 2.1.  Chia nhỏ và mất nơi cư trú 
   2.2 . Chuyển đổi mục đích sử dụng đất .
   2.3.  Khai thác quá mức
   2.4 . Ô nhiễm môi trường 
   2.5.  Các loài ngoại lai  
III. Các giải pháp hạn chế suy giảm đa đạng sinh học
Tài liệu 5:  
  Các chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan tới công tác bảo tồn ĐDSH
I.  Các văn bản pháp quy liên quan đến bảo tồn ĐDSH
   
1.1.  Các văn bản của cấp Trung ương
    1.2.  Các văn bản của cấp tỉnh 
II. Giới thiệu tóm tắt luật Đa dạng Sinh học năm 2008
III.  Giới thiệu tóm tắt luật Bảo vệ  Môi trường năm 2014
Tài liệu tham khảo   

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
Từ khóa: 
Dự án , nâng cao nhận thức , bảo tổn , đa dạng sinh học , bảo vệ, môi trường , cán bộ quản lý, giáo viên , huyện Trà Ôn , công đồng dân cư , 3 xã ,