Du lịch sinh thái : Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý, tập 2

Giới thiệu nội dung
Du Lịch sinh thái : Quyển sách "Hướng dẫn cho các nhà làm Kế hoạch và Quản lý" dưa ra cho các nhà chuyên môn và sinh viên du lịch sinh thái một sự hướng dẫn thực tiễn để thực hiện các nguyên tắc du lịch sinh thái tại thực đại. Tác giả trình bày các kỹ thuật cụ thể  để tiếp cận các vấn đề du lịch sinh thái như :
 -Kế hoạch cho du Lịch sinh thái
 - Chuẩn bị các hướng dẫn chỉ đạo
 - Tối đa hóa các lợi ích kinh tế
 - Quản lý khách du lịch
 - Thiết kế cơ sở vật chất có tính tác động thấp
 - Tăng cường tham gia cộng đồng
 - Đảm bảo các lợi ích cộng đồng.
Các nghiên cứu cụ thể và các ví dụ trên thế giới dược giới thiệu trong chương sách minh họa đầy đủ tốt nhất cách lập kế hoạch và quản lý du lịch sinh thái hiện nay.

Tác giả: 
Biên soan : Kreg Lindberg- Megan Epler Wood- David Engeldrum, biên soạn bản thảo : Lori.johnson
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Du lịch sinh thái,Hướng dẫn,lập kế hoạch,quản lý, tập 2
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
04
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
249trang- khổ 16,5 X 22cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
502/VV 05-204,205,205,207
ISBN: 
0-9636331-3-9

Tài liệu khác

Trang