Danh nhân Hồ Chí Minh

Giới thiệu nội dung
Sách được chia làm 3 phần lớn :
Phần thứ nhất: Phần mở đầu gồm 2 chương phản ánh Quá trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Những mốc son trong hình trình của Danh nhân Hồ Chí Minh.
Phần thứ hai : Được xem là  Phần khảo luận gồm 11 chương nhằm phản ảnh 11 vấn đề được nghiên cứu về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phần thứ ba : Phần phụ lục: Cung cấp Danh mục những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh; Những bút danh Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh; Thư mục những công trình và bài viết về Hồ Chí Minh.

Tác giả: 
Biên soạn : Thành Duy- Trình Đình Huỳnh- Đặng Quốc Bảo- Hoàng Chí Bảo - Phan Hữu Tích - Nguyễn Hòa.
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Danh nhân, Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
1045 trang- khổ14.5 x 20.5
Giá: 
250.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
60303/VV-05-0034