Đa đạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu chung
Nội dung sách gồm 7 chương
Chương 1: Khái niệm đa dạng sinh học.
Chương 2: Vấn đề bảo tồn đa đạng sinh học
Chương 3: Hiện trạng đa đạng sinh họctỉnh Quảng Ngãi.
Chương 4: Đa đạng sinh học khu vực Ba Tơ.
Chương 5: Đa đạng sinh học khu vực Sa Huỳnh- Đức phổ.
Chương 6: Đa đạng sinh học khu vực Trường Khánh- Nghĩa Hành.
Chương 7: Khai thác hợp lý và bảo tồn đa đạng sinh học .
Tài liệu tham khảo.

Tác giả: 
TS.Lê Văn Tán- TS. Võ Văn Phú- TS. Lê Quang Minh.
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Đa đạng, sinh học, Quảng Ngãi
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
187 trang - khổ 14.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL