Con người là trung tâm trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng

Nội dung sách : Gồm 3 phần
Phần thứ nhất
 I.Nhận thức về vũ trụ ( vũ trụ quan )
  1. Về vũ trụ của triết học.
  2. Về trái đất và mối quan hệ giữa trái đất với vũ trụ, nhân sinh.
II. Về con người cá nhân ( tiểu vũ trụ )
  1. về nguồn gốc con người ?
  2. Tổ tiên của con người từ đâu.
  3. Tinh thần - Lý trí của con người là gì, hoạt động như thế nào?
  4. Nhu cầu của con người cá nhân.
  5. Hành vi thực hiện nhu cầu của con người.
  6. Bản tính con người vốn "thiện"  hay "ác" hay như thế nào?
  7. Về định nghĩa con người- Bản chất con người cá nhân.
     a. Cấu tạo cơ bản của con người .
     b. Định nghĩa con người.
Phần thứ hai
  Về mối quan hệ cá nhân với cộng đồng xã hội .
Phần thứ ba
  Mô hình con người mới.

Tác giả: 
Nguyễn Tấn Quang
Năm xuất bản: 
1992
Từ khóa: 
Con người, trung tâm, mối quan hệ, cá nhân, cộng đồng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
117 trang- Khổ 13 X 18,5cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
699/VV05-1161