Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Giới thiệu nội dung :
Sách được chia làm 4 phần
Phần thứ nhất : Đối với Quốc hội.
Phần thứ hai : Đối với Quốc hội, Nghị viện , nghị sĩ, một số nước trên thế giới .
Phần thứ ba : Đối với chính quyền địa phương
Phần thứ tư : Các sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký liên quan đến hoạt  động của Quốc hội và Hội dồng nhân dân.Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946 và năm 1959.

Tác giả: 
Biên tập : Nguyễn Văn Trọng- Trần Đức Minh
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Chủ tịch, Hồ Chí Minh,Quốc hội ,Hội đồng, nhân dân
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
10
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
521trang- khổ 15 x 22cm
Giá: 
170.000đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599

Tài liệu khác

Trang