Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Giới thiệu nôi dung
Bộ sách được chia làm hai tập:
Tập I: Giới thiệu  những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua- khen thưởng của Đảng và Nhà nước; Chân dung 155 Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực Pháp (1945- 1954); Chân dung 342 Anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa ( 1975- tháng 9-2000).
Giữa phần Chân dung các Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và phần Chân dung các Anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là danh sách 1.282 Anh hùng thời kỳ chống Mỹ, cứu nước ( 1954-1975).
Tập II: Giới thiệu Chân dung 1.282 Anh hùng thời kỳ chống Mỹ, cứu nước ( 1954-1975).

Tác giả: 
Hội đồng chỉ đạo biên soạn : T.S Đào Duy Quát - Đổ Đức Ngọ- Thiếu tướng Phùng Khắc Đăng- Cao Kim Hường - T.S Nguyễn Đình Nhã- Th.S Mai Thanh- Đại tá, T.S Phạm Đức Đồng
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Chân dung Anh hùng, thời đại Hồ Chí Minh
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
787 trang - khổ 19 X 27 cm
Giá: 
285.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
VL-05/0004 ( 699)