Bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường và các giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học dành cho công đồng dân cư

Những thông tin hữu ích từ sổ tay nầy gồm 
Lời nói đầu
Khái niệm về đa đạng sinh học 
Vai trò và ý nghĩa đa dạng sinh học 
Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nguy cơ đối với sinh kế người dân Trà Ôn 
Giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường , giải pháp giảm thiểu suy giảm , cộng đồng , dân cư