Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 04/2020.