Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh long, tháng 02/2020