Bản tin Khoa học và công nghệ Vĩnh Long tháng 12/2019

Chuyên đề
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lời nói đầu 
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/8/2017của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Giới thiệu về Cách mạng công nghiệp 4.0.
Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội ứng dụng, nguy cơ và thách thức.
Ứng dụng thông minh dựa trên Internet vạn vật- cơ hội và thách thức.
Công nghệ Blockchain và những ứng dụng thí điểm.
Tính toán phân tán- nền tảng công nghệ trong Cách mạng phân tích dữ liệu lớn.
Các thách thức về mạng và truyền thông cho hệ sinh thái đô thị thông minh và Công nghiệp 4.0
xem chi tiết https://skhcn.vinhlong.gov.vn/content/ban-tin-khcn-chuyen-de-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-cuoc-cmcn-40

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học , công nghệ, Vĩnh Long, tháng 12/2019

Tài liệu khác

Trang