Bản tin Khoa học và Công Nghệ và và đổi mới sáng tạo - Kah1nh Hòa -số 1/2020