Bản tin Khoa học và Công Nghệ và và đổi mới sáng tạo - Kah1nh Hòa -số 1/2020

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa
Từ khóa: 
Bản tin,Khoa học, công nghệ , đổi mới ,sáng tạo, Khanh Hòa ,1,2020