Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh tỉnh Hải Dương, số 1+2/2020