Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang số 02/2020

Văn bản- Chính sách
Khoa hoc và công nghệ

1.Kết quả hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại An Giang.
2.Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật và công tác phản biện.
3.Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu ứng dụng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
4. Một số kết quả nổi bật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn từ năm 2005 đến nay.
5.15 năm thực hiện Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại An Giang.
6. Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh? Sinh kế bền vững  gắn với sinh thái môi trường tại các khu/Cụm dân cư nông thôn An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.
7.Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước xây dựng mô hình khai thác, sử dụng tổng hợp để phục vụ sản xuất no6gn nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nước sinh hoạt cho 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.
8. Kết quả áp dụng TCVN ISO 9001 vào hao5t dộng của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh An Giang( giai đoạn 2014-2019)
9. Năng suất chất lượng và doanh nghiệp (phần1).
Tin tức- khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  
10.Chuyển giao tri thức và thuông mại hóa nghiên cứu công theo mô hình đồi mới sáng tạo mở
11. Điểm tin hoạt động Khoa học và công nghệ tại các huyện thị thành phố .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, An Giang,02,2020