Bản tin Khoa học và công nghệ Hậu Giang số 192 - tháng 7/2020