Bản tin Khoa học và Công nghệ Hậu Giang số 187 (02) 2020