Bản tin Khoa học và công nghệ Bạc Liêu số 02/2019

Khoa học và công nghệ
Bạc Liêu: Giải pháp ổn định và đẩy mạnh liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chính sách phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo hướng bền vững- tiếp cận từ hành vi khách du lịch .
Đánh giá sự xuất hiện của vi khuẩn Vibrio Parahaemo lyticus trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh kết hợp với cá rô phi ở các mật độ khác nhau.
Vĩnh Lợi: Những kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và kế hoạch thức hiện trong năm 2019.
Thiết kế bộ so sánh dùng kỹ thuật số.
Diễn đàn
Chọn tạo giống lúa chịu mặn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Đầy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Bạc Liêu.
Vài nét về hội quần chúng tỉnh Bạc Liêu hiện nay.
Một số giải pháp tiết kiệm điện cho các cơ quan, hộ gia đình.
Tin tức- sự kiện
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

ISSN: 
0866-742X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học,công nghệ, Bạc Liêu,02/2019