Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 170- tháng 9/2018

Trong số nầy : 
Tình hỉnh kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 8/2018.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu  kết quả  thực hiện nhiêm vụ khoa học công nghệ .
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố .
Phụng Hiệp phát triển mô hình nuôi bồ câu. 
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017.
Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì  thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ.
Yếu tố khoa học của Tết Trung Thu.
Thị xã Long Mỹ : Họp Hội đồng tư vấn  xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 .
Cán bộ , công chức không được dùng xe công đi lễ hội .
Thông báo tiếp nhận đề xuất , đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
bản tin , Khoa học công nghệ ,Hậu Giang, hậu giang