Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Nội dung sách gồm 4 phần
Phần thứ nhất : Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân
Phần thứ hai: Hồ Chí Minh với tổ chức công đoàn Việt Nam.
Phần thứ ba : Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vể giai cấp công nhân nhân và tổ chức công đoàn.
Phần tư liệu : Một số bài viết và huấn thị của chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp  công nhân lao động và tổ chức công đoàn lao động Việt Nam
Phần phụ lục : Biên niên sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Tác giả: 
GS.TS. Đỗ Quang Hưng ( chủ biên )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Bác Hồ, giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
544 trang - khổ 19 x 27 cm
Giá: 
275.000đ
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508

Tài liệu khác

Trang